Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je: HDT impex, s.r.o., se sídlem Botanická 3362 63 Karlovy Vary - Dalovice. Zpracovatel osobních údajů Zpracovatelem osobních údajů je: HDT impex. s.r.o., se sídlem Botanická 3362 63 Karlovy Vary - Dalovice. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. 1. Text souhlasu Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci. 2. Jaké údaje budou zpracovány jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa. 3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány Osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro uzavření smlouvy. pro zasílání upozornění a oznámeni týkajících se obchodního případu, pro zasílání marketingových oznámení správce. 4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 15 roků. 5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů. 6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracováni založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování za loženo na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost i, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.discokatalog.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@discokatalog.cz. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 10112000 Sb„ o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo nebo statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů. 7. Závěrečná ustanovení Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účel u zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů. jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Vstup do velkoochodní sekce pro partnery HDT.cz.
Registrační proces vyžaduje manuální schválení.o nás služby produkty reference kontakt eshop videa